HIDRO PRAHOVA SA lansează campania de informare

“Nu arunca deșeurile în canalizare, ai grijă de sănătatea ta!”


 

New overlay nou 

INFORMAȚIE DE PRESĂ : Strategia HIDRO PRAHOVA SA pentru reducerea pierderilor în sistemul de transport și distribuție

 

Ploieşti, 5 mai 2021

Una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă în prezent operatorii regionali de apă din România se referă la reducerea indicatorului numit “Apa care nu aduce venituri”, echivalent cu pierderile de apă înregistrate în sistemul de transport și distribuție. În ultimii ani, la nivelul sectorului, acesta a înregistrat valori medii de peste 48 %, prin raportare la apa intrată în sistem.

În acest context, pierderea de apă înregistrată în anul 2020 de operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, în sistemul de transport și distribuție, s-a situat sub media națională, la un nivel de 47,68 %.

În scopul gestionării acestei situații, HIDRO PRAHOVA SA are ca principală provocare o zonă extinsă de activitate, care situează societatea pe poziția nr. 5 în țară, în raport cu alți operatori regionali, în privința lungimii rețelelor aflate în exploatare, cea mai mare parte dintre acestea cu durata normală de utilizare îndeplinită. 

În plus, numărul mare de localități aflate în aria de operare plasează HIDRO PRAHOVA SA în primii 6 operatori regionali din țară în ceea ce privește UAT-urile deservite și impune necesitatea alocării de resurse pe zone extinse și cu problematici diverse, specifice sistemelor locale de alimentare cu apă.

Suplimentar față de parametrii prezentați, nivelul pierderilor de apă este monitorizat și prin alți indicatori relevanți, respectiv:

Picture11. Pierderi pe rețeaua de transport și distribuție pe km de rețea (mc/km/zi).

Conform ultimelor date disponibile, în anul 2019, valoarea acestui indicator pentru HIDRO PRAHOVA SA a fost de 14,21 mc/km/zi, sub media celor 43 operatori regionali din țară care au furnizat date, respectiv 21,72 mc/km/zi. Tendința de scădere sub nivelul mediu s-a păstrat constantă pentru întrega perioada 2016-2019, conform graficului prezentat.

 

 

2. Pierderi pe rețeaua de distribuție pe branșament (l/bransament/zi)Picture2

Și valoarea acestui indicator s-a menținut sub media națională în cazul HIDRO PRAHOVA SA, pentru intervalul 2016-2019. Conform statisticilor raportate, în anul 2019, pierderile HIDRO PRAHOVA pe rețeaua de distribuție pe branșament au fost de 357.71 l/brans./zi, sub media celor 43 de operatori regionali din țară care au furnizat date, respectiv 426.67 l/brans./zi.

Pentru reducerea nivelului pierderilor, indiferent de natura acestora, societatea HIDRO PRAHOVA SA a inițiat o serie de măsuri permanente, ce au avut în vedere atât reducerea pierderilor fizice (reale), cât și a pierderilor comerciale (aparente).  

 

 • Măsuri și acțiuni specifice pentru reducerea componentei “Pierderi fizice”:
 • Organizarea “Serviciului detectări pierderi și reglare sisteme de alimentare cu apă”;
 • Utilizarea aparaturii specifice procesului de identificare a traseelor conductelor, pentru detectarea avariilor și măsurarea pierderilor care nu ies la suprafață;
 • Stabilirea unor Districte de Măsurare (DMA), necesare monitorizării pierderilor pe zone mai restrânse ale rețelelor de distribuție, prin utilizarea unor echipamente de măsură;
 • Înlocuirea etapizată a conductelor vechi de distribuţie a apei, pentru care se înregistrează un număr mare de intervenţii, în vederea remedierii/reducerii avariilor;
 • Scoaterea conductelor vechi (subdimensionate) de pe proprietăţi private și amplasarea acestora pe domeniul public;
 • Sectorizarea reţelei de distribuţie, prin execuţia de cămine și reabilitarea căminelor existente (după caz), dotarea acestora cu vane funcţionale, mijloace de măsurare, reductoare de presiune;
 • Trecerea branşamentelor de pe conductele vechi de distribuţie, pe reţele noi (PEHD) executate de primării sau operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, în vederea anulării conductelor care înregistrează pierderi de apă considerabile;
 • Executarea unor lucrări de automatizare la nivelul stațiilor de apă, pentru reglarea automată a funcționării unor componente din cadrul sistemelor de alimentare cu apă, cu preluarea informaţiilor în timp real, în sistem SCADA.

 

 • Măsuri și acțiuni pentru reducerea componentei “Pierderi comerciale”:
 • Derularea planului anual de montare a apometrelor la nivel de branșamente, în vederea contorizării tuturor utilizatorilor;
 • Implementarea Programului anual de reabilitare a parcului de contoare existent, prin înlocuirea/redimensionarea celor existente, vechi și supradimensionate în raport cu debitele tranzitate, respectiv cu istoricul consumurilor;
 • Organizarea activității de depistare a consumurilor frauduloase.
New overlay nou 

ATENȚIONARE EMISĂ DE SOCIETATEA HIDRO PRAHOVA SA :

"Sustragerea de apă prin orice mijloace constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte conform prevederilor legislaţiei în vigoare !"

 

Ploieşti, 12 aprilie 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA atrage atenția consumatorilor că sustragerea de apă prin orice mijloace constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusă în Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Hidro Prahova SA (art.226, lit.g), elaborat în conformitate cu Legea nr.241/2006 a Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare .

Sunt considerate consumuri frauduloase cazurile în care consumul de apă este neînregistrat de aparatul de măsură, din următoarele cauze: distrugerea/deterioarea contorului de apă, ruperea sigiliilor, demontarea contorului din instalație, montarea inversă a contorului, demontare/distrugere și alte modalități de sustragere a înregistrării consumului, fără acordul Operatorului”.

În acest context, societatea HIDRO PRAHOVA  S.A. atenționează că poate formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli, în conformitate cu prevederile art. 46^1, litera(a). din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe această cale, HIDRO PRAHOVA S.A. informează utilizatorii cu privire la necesitatea respectării legalităţii în cazul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aceștia riscând în caz contrar aplicarea următoarelor sancţiuni: facturare retroactivă în sistem pauşal a serviciilor prestate şi sesizarea organelor de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt de apă din sistemul public.

New overlay nou 

Comunicat de presă : La inițiativa președintelui Consiliului Județean Prahova, operatorul HIDRO PRAHOVA SA susține demersurile pentru eliminarea "taxei pe apa pluvială"

 

Ploieşti, 23 martie 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, a înaintat astăzi, 23 martie 2021, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, toată documentația necesară în vederea adoptării unei decizii pentru anularea “taxei pe apa pluvială” din facturile clienților persoane fizice și asociațiilor de proprietari.

Procedurile au fost demarate la inițiativa președintelui Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, care a anunțat că aceste costuri vor fi eliminate din facturile prahovenilor abonați HIDRO PRAHOVA.

În acest scop, operatorul HIDRO PRAHOVA SA a pus la dispoziția ADI - “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” toate informațiile și analizele de impact necesare ce vor putea sta la baza deciziei de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre, aprobat prin Hotărârea nr. 128/02.08.2018, prin care a fost instituită această “taxă”.

În prezent, HIDRO PRAHOVA SA facturează apa pluvială numai în 20% din localitățile aflate în aria de operare, 92% dintre acestea fiind în mediul urban. Pentru ultimii 5 ani, ponderea acestei “taxe” a fost cuprinsă în medie între 1,2% pentru persoane fizice și 1,6% pentru persoane juridice, din valoarea totală a facturilor. După adoptarea de către ADI - “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” a deciziei de eliminare a “taxei pe apa pluvială” pentru abonați persoane fizice și asociații de proprietari, societatea HIDRO PRAHOVA SA va prelua integral aceste costuri.

Comunicat de presă : Operatorul HIDRO PRAHOVA SA nu a provocat poluarea râului Prahova, în urma incidentului produs la Stația de Epurare Sinaia, în cursul nopții de 21.02.2021

Ploieşti, 10 martie 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, este în măsură să comunice faptul că râul Prahova nu a fost poluat în urma incidentului produs la Stația de Epurare Sinaia, în cursul nopții de 21.02.2021.

Conform probelor de apă recoltate atât de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, cât și de Administrația Națională Apele Române – SGA Prahova, din “efluentul Stației de epurare și din râul Prahova, amonte și aval de gura de deversare a apelor uzate din Stația de epurare Sinaia, toți indicatorii de calitate analizați s-au înscris în limitele maxim admise”, conform autorizației în vigoare.

Concluziile au fost incluse în Nota de constatare a Administrației Naționale Apele Române – SGA Prahova, încheiată în 4.03.2021, în urma controlului efectuat pe amplasamentul Stației de epurare a orașului Sinaia și pe râul Prahova, în zona riverană acesteia.

Documentul precizează faptul că, în urma analizării probelor de apă prelevate atât în data de 22.02.2021, cât și în data de 25.02.2021, în secțiunile amonte, gura de deversare și aval față de Stația de epurare Sinaia, se poate constata că nu a fost influențată calitatea râului Prahova de evacuarea Stației de epurare Sinaia. 

În consecință, la adresa operatorului HIDRO PRAHOVA SA nu a fost aplicată niciun fel de sancțiune.

SGA Prahova a continuat monitorizarea, prin recoltare de probe suplimentare. Astfel, la data de 2.03.2021, cât și la data de 4.03.2021, Laboratorul de Calitatea apei de la SGA Prahova a recoltat probe de apă din efluentul Stației de epurare Sinaia.

La rândul său, și operatorul HIDRO PRAHOVA SA a monitorizat permanent, în toată această perioadă, prin intermediul personalului aflat pe amplasament, evacuarea apelor uzate în râul Prahova. Procedura va fi continuată, conform măsurilor dispuse prin Nota de constatare din 22.02.2021, emisă de SGA Prahova. Orice eveniment din Stația de epurare care poate afecta calitatea apei râului Prahova urmează să fie adus la cunoștința SGA Prahova.

Potrivit rapoartelor de încercare transmise de operatorul HIDRO PRAHOVA SA către SGA Prahova până la data de 9.03.2021, se constată încadrarea indicatorilor chimici de calitate în valorile cuprinse în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 72/17.04.2019,  având la bază HG 188/2002 NTPA 002, cu modificările și completările ulterioare. 

Societatea HIDRO PRAHOVA SA rămâne consecventă principiilor de transparență și asumare în comunicarea publică, în mod deosebit în ceea ce privește riscurile de poluare, însă pe baza informațiilor corecte și complete, rezultate în urma investigațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

 “Reabilitarea și extinderea Stației de epurare apă uzată în orașul Sinaia” este o investiție aflată în derulare de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, prin Contractul de lucrări CL1 – “Reabilitare și extindere stații de epurare apă uzată în orașele Sinaia, Breaza”, în cadrul Proiectului “Fazarea proiectului reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, confinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Lucrările de construcție se desfășoară pe amplasamentul Stației de epurare existente din orașul Sinaia și se încadrează în graficul de execuție agreat împreună cu Antreprenorul – Asocierea Construcții Erbașu SA – WTE Wassertecnik GmbH, prin lider de asociere Construcții Erbașu SA.

 

Comunicat de presă : Societatea HIDRO PRAHOVA SA suspendă temporar programul cu publicul, din cauza situației epidemiologice actuale

 

Ploiesti, 4 noiembrie 2020

Având în vedere evoluția situației epidemiologice și necesitatea aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță abonații din aria de operare că, începând cu data de 4 noiembrie 2020, se suspendă temporar programul cu publicul, urmând ca primirea sesizărilor, cererilor/solicitărilor de orice natură să fie asigurată prin următoarele mijloace de comunicare:

E-mail: dispecerat@hidroprahova.ro

Telefon: 0244/529474, 0724/299614

Abonații vor putea utiliza și datele de contact ale tuturor sucursalelor HIDROPRAHOVA din județ. Acestea sunt publicate pe website-ul www.hidroprahova.ro, la rubrica “Sucursale HIDROPRAHOVA SA”.

De asemenea, începând cu 4 noiembrie 2020, programul de audiențe va fi suspendat, atât la sediul HIDRO PRAHOVA din Ploiești, (strada Logofăt Tăutu, nr.5), precum și la sediile sucursalelor din Prahova.

Societatea HIDROPRAHOVA SA va transmite în continuare informații de interes public, atât prin intermediul site-ului www.hidroprahova.ro, cât și al rețelelor de socializare și presei locale.

 

HIDRO PRAHOVA SA anunță recepția finală a Stațiilor de Epurare Ape Uzate din orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați

sigle fonduri

”Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova

29.10.2020

colaj foto SEAU CAMPINA

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator de servicii publice pentru alimentare cu apă în județul Prahova, în calitate de beneficiar, anunță încheierea procedurilor de recepție finală pentru Stațiile de Epurare Ape Uzate din orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, investiții ce vor deservi o populație de aproximativ 48.000 locuitori echivalenți din cele trei zone urbane.

Operatorul HIDRO PRAHOVA SA marchează astfel finalizarea Contractului de Lucrări CL3 - ”Reabilitare și extindere SEAU în orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, Jud. Prahova”, derulat în cadrul Proiectului Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.

Valoarea totală a Contractului de Lucrări CL3 - ”Reabilitare și extindere SEAU în orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, Jud. Prahovaeste de 26.818.843,36 lei, antreprenor fiind compania INNOVACIONES TÉCNICAS Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS S.A.  Pentru finanțarea acestor investiții, fondurile nerambursabile atrase în județul Prahova s-au ridicat la 24.640.653,38 lei (Fond de Coeziune și Buget de stat), contribuția Consiliului Județean Prahova fiind de 502.870,47 lei. Din bugetul societății HIDRO PRAHOVA SA a fost asigurată suma de 1.675.319,51 lei.

Prin recepția finală a Stațiilor de Epurare Ape Uzate din Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, societatea HIDRO PRAHOVA SA încheie în acest an al doilea mare Contract de lucrări finanțat în cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova”. În luna septembrie 2020, a fost semnat Procesul Verbal de recepție finală pentru Stația de Epurare Ape Uzate din municipiul Câmpina, investiție ce deservește 51.000 locuitori echivalenți.

Obiectivul general al Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova” vizează îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din județul Prahova, în beneficiul locuitorilor și pentru un mediu mai curat, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor cu privire la acquis-ul comunitar în domeniul apei și apei uzate.

Investițiile nerambursabile atrase în Prahova prin Proiectul ”Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, cod MySMIS 2014+104337 sunt în valoare de 217.048.324 lei, sumă ce reprezintă 91,87% din valoarea totală eligibilă aprobată, asigurată din Fondul de Coeziune și Bugetul de stat, prin Instrumentul Structural Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Contribuția HIDRO PRAHOVA SA la acest Proiect se ridică la suma de 14.757.129 lei, prin bugetele localităților beneficiare fiind asigurată o finanțare de 4.429.558 lei.

Investițiile pentru sectorul de apă uzată au ca scop creșterea calității apelor de suprafață, prin reducerea efectelor poluării produse de așezările umane, diminuarea riscurilor de îmbolnăvire, prin extinderea rețelei de canalizare pentru populația deservită, având ca efect reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață, a infiltrațiilor în sistemul de canalizare, precum și asigurarea accesului la servicii de canalizare pe baza eficienței costurilor, a calității în operare și suportabilității populației.


 

 

HIDRO PRAHOVA SA anunță încheierea procedurilor pentru recepția finală a Stației de Epurare Ape Uzate din municipiul Câmpina

sigle fonduri

”Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova

21.09.2020

colaj foto SEAU CAMPINASocietatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apă în județul Prahova, în calitate de beneficiar, anunță semnarea Procesului Verbal de recepție finală pentru Stația de Epurare Ape Uzate din municipiul Câmpina, obiectiv de investiții ce va deservi peste 51.000 locuitori echivalenți din municipiul Câmpina și localitățile limitrofe.

Finalizarea acestei proceduri marchează încheierea Contractului de lucrări CL2 –Reabilitare și extindere SEAU în orașele Câmpina și Plopeni, jud. Prahova” derulat de societatea HIDRO PRAHOVA SA în cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova”. În august 2019, proceduri similare de preluare au fost realizate și pentru Stația de Epurare Ape Uzate din Plopeni, investiție ce se adresează unui număr de 35.000 locuitori echivalenți.

Valoarea totală a Contractului de lucrări CL 2 „Reabilitare și extindere SEAU în orașele Câmpina și Plopeni, jud. Prahova” se ridică la 64.460.394 lei, antreprenor fiind Passavant-Energy&Environment – SC GRIRO SA. Din această valoare, finanțarea nerambursabilă este de 59.225.008 lei, la care se adaugă 1.208.674 lei – contribuție a Consiliului Județean Prahova și 4.026.712 lei din bugetul societății HIDRO PRAHOVA SA.

Obiectivul general al Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova” vizează îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din județul Prahova, în beneficiul locuitorilor și pentru un mediu mai curat, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor cu privire la acquis-ul comunitar în domeniul apei și apei uzate.

Investițiile nerambursabile atrase în Prahova prin ”Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, cod MySMIS 2014+104337 sunt în valoare de 217.048.324 lei, sumă ce reprezintă 91,87% din valoarea totală eligibilă aprobată, asigurată din Fondul de Coeziune prin Instrumentul Structural Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Participarea HIDRO PRAHOVA SA la acest proiect se ridică la 4.429.558 lei, bugetul de stat asigurând o finanțare nerambursabilă în sumă de 28.792.124 lei.

Investițiile pentru sectorul de apă uzată au ca scop creșterea calității apelor de suprafață, prin minimizarea efectelor poluării produse de așezările umane, diminuarea riscurilor de îmbolnăvire, prin extinderea rețelei de canalizare pentru populația deservită, având ca efect reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață, reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare, precum și asigurarea accesului la servicii de canalizare pe baza eficienței costurilor, a calității în operare și suportabilității populației.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Instrumentul Structural Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.


 

 

HIDRO PRAHOVA SA a finalizat lucrările de extindere a sistemului de canalizare în cartierul Câmpinița din municipiul Câmpina

sigle fonduri

”Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova

17.08.2020

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță finalizarea lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare în cartierul Câmpinița din municipiul Câmpina, obiectiv de investiții inclus în “Contractul de lucrări Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, jud.Prahova (CL8 fazat)”. Pentru municipiul Câmpina, valoarea investiției se ridică la suma de 22.176.000 lei, finanțarea fiind asigurată prin “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Beneficiari vor fi cei 600 de abonați ai societății HIDRO PRAHOVA SA din cartierul Câmpinița, care se vor putea racorda la sistemul de canalizare, în etape, până la finalul acestui an.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA a încheiat deja recepția parțială pentru un prim tronson inclus în Bulevardul Carol I, începând de la intrarea în Câmpina dinspre localitatea Cornu și până la intersecția cu strada Golești. Ca urmare, cei aproximativ 200 de abonați din zonă, care au racord de canalizare executat în domeniul public, la limita de proprietate, vor putea să înceapă procedurile de racordare individuală la sistemul de canalizare. Aceștia vor fi notificați de Sucursala Câmpina a societății HIDROPRAHOVA SA cu privire la obligativitatea racordării și documentele necesare.

În perioada imediat următoare, după efectuarea lucrărilor de inspecție, spălare/curățare, montaj și punere în funcțiune a stațiilor de pompare, vor fi recepționate inclusiv lucrările executate pe străzile și aleile adiacente: Grădinii, Carpați, Viitorului, Rozmarin, Crișuri, Oncioiu Petre, Înfrățirii, Licurici, Izlaz, Zimbrului, Dunărea, Panduri, Luminii, Liliacului, Vânători, Câmpinița, Zefirului, Bogdan Vasile, Constantin Istrati și Rahovei. Abonații HIDRO PRAHOVA care locuiesc pe străzile respective vor fi informați în legătură cu finalizarea acestor proceduri și demersurile ce vor fi realizate ulterior.


 

 

HIDRO PRAHOVA SA lansează campania de informare :

“Nu arunca deșeurile în canalizare, ai grijă de sănătatea ta!”

Operatorul de apă și canalizare HIDRO PRAHOVA SA lansează o nouă campanie de informare a abonaților, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare aflată în administrarea societății, în scopul menținerii unui standard de siguranță a sănătății și pentru protejarea mediului înconjurător.

Inițiată sub sloganul “Nu arunca deșeurile în canalizare, ai grijă de sănătatea ta !”, campania are ca scop conștientizarea abonaților cu privire la faptul că nerespectarea acestor reguli de conviețuire socială pune în pericol funcționarea în bune condiții a sistemelor de canalizare, atât cele interioare, aflate în responsabilitatea proprietarilor, cât și cele publice, provocând blocaje ale racordurilor de canalizare, miros neplăcut, pericol epidemiologic în cazul refulărilor, cu riscul de a determina chiar disfuncționalitatea stațiilor de pompare a apelor uzate și a stațiilor de epurare.

“În acest an, la începutul lunii aprilie, am considerat necesar să transmitem abonaților un apel pentru utilizarea apei potabile exclusiv în gospodărie și nu pentru lucrări agricole, cu scopul de a elimina anumite deficiențe în funcționarea sistemului. Revenim acum, în cadrul acestei noi campanii, cu un nou semnal pentru protejarea rețelei de canalizare și utilizarea ei conform normelor legale în vigoare. Acest lucru înseamnă că indiferent de situație, în sistemele de canalizare nu trebuie aruncate sub nicio formă deșeuri din gospodărie sau materiale din construcții, întrucât acestea creează blocaje și defecțiuni, precum și un risc pentru sănătatea publică. Iar primii care suportă consecințele sunt tot utilizatorii în mod direct, vecinii lor și comunitățile locale! Când constatăm efectele acestor practici, se ajunge deja la o deficiență în funcționarea sistemului, fiind necesar să intervenim, cu costuri suplimentare și disconfort pentru abonați.” a declarat directorul general al societății HIDRO PRAHOVA SA, Adrian Semcu.

Echipele de intervenție ale societățiii HIDRO PRAHOVA SA, constituite la nivelul sucursalelor, acționează lunar, în mod repetat, pentru curățarea rețelelor de canalizare a căror funcționare este îngreunată sau blocată de mai multe tipuri de deșeuri, aruncate sau deversate. Este vorba despre: resturi de mâncare sau alte resturi menajere, care formează dopuri mari de grăsime, produse de igienă personală și uz casnic, obiecte textile și de îmbrăcăminte, jucării, alte obiecte deteriorate din gospodării, diverse materiale de costrucție rămase în urma renovărilor, bucăți de asfalt, lemne, PET-uri, mingii, bidoane, palete de tenis, țevi de plastic, animale moarte, paie, dejecții de la animale domestice, pietre sau bolovani. Toate acestea pot duce la colmatarea sistemului de canalizare, blocarea echipamentelor de pompare sau a liniilor de epurare.

Având în vedere consecințele nefaste ale acestor acțiuni asupra funcționării întregului mecanism de colectare și epurare a apelor uzate, consumatorii sunt rugați să nu mai arunce în reţeaua de canalizare produse sau deșeuri care în mod normal trebuie depozitate în platformele de gunoi menajer. Prin respectarea acestor norme, cu toții putem contribui la menținerea condițiilor de siguranță și sănătate pentru comunităţile locale și mediul înconjurător.


 

Modalități de plată a facturilor HIDRO PRAHOVA SA
Detalii la Secțiunea Relații cu clienți - Modalități de Plată Actuale 

selfpay logo


sprijin aplicatie banner

fazarea modernizare banner

ac poim banner

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Harta sucursalelor Hidro Prahova

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1