Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, societatea HIDRO PRAHOVA SA, cu sediul în Ploiești, str. Logofăt Tăutu nr. 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J29/2095/2004, cod CAEN 3600, în calitate de operator de date, prelucrează manual sau prin mijloace automatizate, în temeiul legii, datele personale furnizate de persoanele ce solicită încheierea unui contract de distribuție și prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, în condiții de securitate, confidențialitate și cu respectarea tuturor drepturilor.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, denumită în continuare “operator”, prelucrează datele cu caracter personal (nume, prenume, data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu sau branșament, e-mail, numărul de telefon) din contractele în care este parte sau cele existente în documentele, informările ori solicitările transmise de către abonați.

Persoanele care apelează call-centerul societății HIDRO PRAHOVA SA, la numerele de telefon 0724-299.614 și 0244-700.840, și acceptă continuarea convorbirii după mesajul de informare înregistrat, își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor personale. Aceste date sunt prelucrate în scopul analizării solicitărilor clienților și pentru îmbunătățirea calității serviciilor.

HIDRO PRAHOVA SA utilizează sistemul de supraveghere video pentru asigurarea securității în locațiile unde se efectuează operațiuni cu monetar (casierii), în zonele de protecție sanitară aflate în aria de operare precum și la sediul Societății din str. Logofăt Tăutu nr. 5 Ploiești. Imaginile înregistrate se păstrează cel mult 20 de zile și sunt accesibile unui număr limitat de utilizatori, special desemnați și cu drept de acces specific. Pentru prevenirea prelucrării ilegale sau a accesului neautorizat în spațiile aflate sub supraveghere video, operatorul și persoana împuternicită de acesta au pus în aplicare toate măsurile fizice și tehnice necesare.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal astfel colectate, vizează:

- Îmbunătățirea calității serviciilor de care abonații beneficiază prin intermediul contractelor de distribuție și prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

- Încheierea, modificarea și executarea contractelor de distribuție și prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, încheiate între operator și utilizatori.

- Emiterea facturilor pentru serviciile prestate și recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte.

- Soluționarea petițiilor și solicitărilor abonaților privind activitatea desfășurată de societatea HIDRO PRAHOVA SA.

Informațiile cu caracter personal înregistrate și prelucrate prin intermediul formularelor specifice sunt destinate utilizării de către societatea HIDRO PRAHOVA SA și pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

1. Persoana vizată și reprezentanții legali ai acesteia.
2. Destinatarii legali ai datelor cu caracter personal: instanțe de judecată, executori judecătorești.
3. Persoanele juridice împuternicite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA să prelucreze în numele societății datele personale colectate, cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 și garantarea drepturilor persoanelor vizate în procesul de prelucrare a datelor.
4. Organele de urmărire penală și alte autorități sau instituții publice abilitate de lege să solicite astfel de informații.

Datele cu caracter personal obținute și prelucrate de operator vor fi stocate în perioada derulării contractelor de distribuție și prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, inclusiv după finalizarea acestora, în scop de arhivare, în condițiile legii.

Drepturile persoanelor vizate sunt prevăzute în mod expres în dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016:

- Dreptul la informare și acces este definit ca fiind dreptul persoanelor vizate de a obține din partea operatorului HIDRO PRAHOVA SA o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc, precum și informații despre scopurile prelucrării acestora.

- Dreptul la rectificare constituie dreptul persoanelor vizate de a obține completarea datelor cu caracter personal prelucrate de HIDRO PRAHOVA SA, în situația în care acestea sunt incomplete sau inexacte.

- Dreptul la ștergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat”: persoanele vizate au dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie șterse și prelucrarea să înceteze, în următoarele cazuri:

  • Atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate;
  • Dacă a fost retras consimțământul pentru prelucrare;
  • Dacă persoanele vizate se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau această activitate nu este conformă cu legislația în vigoare.

- Dreptul la restricționarea prelucrării și obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal:  persoanele vizate au dreptul să obțină restricționarea prelucrării în cazul în care contestă exactitatea datelor, pe o perioadă ce permite operatorului să verifice acest fapt, în următoarele situații: dacă prelucrarea este ilegală, în cazul în care nu mai sunt necesare datele personale pentru prelucrare sau în situația în care persoana vizată s-a opus acestei activități.

- Dreptul la portabilitatea datelor : abonații HIDRO PRAHOVA SA au dreptul de a primi datele cu caracter personal care îi privesc, și pe care le-au furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea HIDRO PRAHOVA SA, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și dacă a fost efectuată prin mijloace automate. 

- Dreptul la opoziție reprezintă dreptul persoanelor vizate de a se opune, din motive legate de o anumită situație particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv pentru crearea de profiluri sau în scopul marketingului direct.

- Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere : În situația în care consideră că datele nu au fost prelucrate conform legii, persoanele vizate pot depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

- Dreptul de retragere a consimțământului: În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se întemeiază pe consimțământul persoanelor vizate, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, iar prelucrarea efectuată anterior retragerii rămâne în continuare valabilă.

Refuzul nejustificat al utilizatorilor HIDRO PRAHOVA SA de prelucrare a datelor personale, în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare, determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA nu utilizează datele personale ale utilizatorilor în scop de publicitate, pentru promovarea produselor și serviciilor, cercetare de piață sau statistică, în nume propriu sau în beneficiul unor terți.

Începând cu data de 25 mai 2018, toate aceste drepturi, precum și alte solicitări legate de prelucrarea datelor personale, pot fi exprimate, prin cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul din municipiul Ploiești al societății HIDRO PRAHOVA SA sau la următoarele adrese de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, telefon: 031.805.9211 și e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Harta sucursalelor Hidro Prahova

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1